REGLAMENT de la Marxa cicloturista de Berga: La Ruta Minera (Edició 2018)

Totes les marxes cicloturistes de carretera organitzades sota l’àmbit de la Federació Catalana de Ciclisme tenen homologat un reglament comú. Recomanem la seva lectura per tenir un coneixement molt exacte de tots els aspectes que representen participar en una marxa cicloturista.

Aquest reglament s’adopta amb caràcter general sense perjudici del que pugui contenir de forma específica, respecte a les condicions de circulació i d’altres mesures de control i vigilància de la marxa ciclista, l’autorització administrativa emesa pel Servei Català de Trànsit, i de les indicacions i recomanacions que la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra consideri adients el dia de la seva celebració.

Article 1: DADES TÈCNIQUES DE LA MARXA

 1. El Club Ciclista la Ruta Minera (d’ara endavant “l’Organitzador”) organitza la 5a Edició de la Marxa cicloturista de Berga: La Ruta Minera (d’ara endavant “La Marxa”).
 2. La data de celebració serà el proper diumenge, 15 de juliol de 2018 . L’hora de sortida serà a les 07:30 hores.
 3. Berga (província de Barcelona) serà el lloc de sortida.
 4. L’Organitzador proposa dos recorreguts que són puntuables pel X Circuit Ciclopirineus de Cicloturisme que organitza la Comissió de Cicloturisme de la Federació Catalana de Ciclisme: La Ruta Minera: 154km / 3.800m de desnivell / La Pedraforca: 116km / 2.800m de desnivell
 5. Les dades de contacte de l’Organitzador són les següents: Telèfons mòbils: 619 769 717 / 661 859 786 Correu electrònic: info@larutaminera.org
Article 2: LEGISLACIÓ I NORMES
 1. La Marxa és una prova esportiva de bicicleta de carretera de les regulades en el Reglament de Ciclisme per a Tots de la Real Federación Española de Ciclisme (RFEC) dins el marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb una finalitat esportiva, d’oci i turístic o cultural. La Marxa estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial Decret 1428/2003, del 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, del 2 de març.
 2. Tractant-se de recorreguts de gran fons- de més de 130 km o amb un desnivell acumulat important per sobre dels 2.000 metres-, la edat mínima per participar és de 18 anys complerts pel ciclista abans o el mateix dia de la Marxa.
 3. La Marxa té un caire no competitiu. El trànsit estarà obert, fet que obliga als participants a respectar la Llei de Seguretat Vial i el Codi de Circulació vigents. L’organitzador vetllarà per l’òptima circulació dels ciclistes en els punts crítics del recorregut on per la coincidència amb la resta d’usuaris de la via sigui necessari reforçar les mesures de seguretat viària existents.

Article 3: INSCRIPCIONS I PREUS

 1. Les inscripcions es portaran a terme via www.larutaminera.org/inscripcio mitjançant la passarel·la de pagament de “TempsXCurses”, o be presencialment a través dels tres punts habilitats a tal efecte (veure INSCRIPCIONS). En aquest últim cas, el preu final serà, durant tot el període d’inscripció anticipada i regular, el del tipus “inscripció regular”
 2. El preu de les inscripcions anticipades, des de l’obertura del termini d’inscripció, 22 de gener de 2018 a les 10:00h, fins el, 25 de març de 2018 a les 24:00 hores serà de 34 euros.
 3. Des d’aquest moment fins el 8 de juliol de 2018 a les 24:00 hores, la inscripció serà de “tipus regular” i tindrà un recàrrec de 5 euros, essent el preu final de 39 euros. A partir d’aquest darrer dia, i fins al dia de la marxa (15 de juliol fins a les 07:15) serà possible inscriure’s, en funció de la disponibilitat, al preu de 50 euros. A partir d’aquest moment les inscripcions es tancaran definitivament.
 4. Després del tancament del termini, no s’acceptaran inscripcions per part del’Organitzador.
 5. En cas de que s’arribi al límit de 500 participants al recorregut llarg i 500 participants al recorregut curt les inscripcions es tancaran automàticament a cadascun d’ells.
 6. La inscripció dóna dret al ciclista a participar en La Marxa, així com al dorsal i/o placa identificatius, carnet de ruta, obsequis i utilització dels serveis que ofereix l’Organitzador.
 7. La organització ha confiat el cronometratge a l’empresa TempsXCurses. A aquest efecte el xip groc no serà d’utilitat en aquesta prova. El participant haurà de seguir les instruccions indicades per l’Organitzador per realitzar la inscripció a la Marxa i també pel seu correcte ús.

Article 4: LLICÈNCIES

 1. Per participar a La Marxa és obligatori estar federat amb una llicència amb validesa durant l’any en curs i expedida per la RFEC, la FCC o per qualsevol federació afiliada a la UCI
 2. En cas de no tenir llicència federativa, s’haurà de subscriure obligatòriament una llicència assegurança d’un dia, vàlida exclusivament pel dia de la marxa. Per la temporada 2018, el cost afegit d’aquesta assegurança és de 8 euros que caldrà abonar en el moment de formalitzar la inscripció. El dia de la marxa, juntament amb el dorsal, es lliurarà un justificant d’aquesta assegurança que el participant haurà de portar en tot moment.

Article 5: DEVOLUCIONS I INTRANSFERIBILITAT DE LES INSCRIPCIONS

 1. Les inscripcions es consideren com a definitives un cop pagades. No existeix la possibilitat de retorn de la inscripció en cas de no poder participar a La Marxa. En aquest cas, l’Organitzador lliurarà el regal commemoratiu al lloc i dates que indiqui. En cas d’ajornament, les inscripcions seran vàlides si La Marxa es celebra dintre del mateix any i no es guardaran per una següent temporada.
 2. Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a l’inscrita. No és possible la substitució d’un participant per un altre. En cas de detectar aquest fet, l’Organitzador es reserva el dret de penalitzar ambdós participants.

Article 6: RECOLLIDA DE DORSALS

 1. La recollida de dorsals es portarà terme a Berga al Pavelló Poliesportiu, el dia anterior a La Marxa -en aquest cas, el dia 14 de juliol des de les 16:30 hores fins les 20:30 hores- i el mateix dia de la marxa a partir de les 06:00 hores fins a les 7:15 hores.
 2. Per recollir el dorsal, serà imprescindible la identificació per part del participant. Per tant, serà OBLIGATÒRIA la presentació d’un document identificatiu (DNI, carnet de conduir, passaport) i la llicència federativa en curs en cas de tenir-la. A l’hora de realitzar la inscripció s’haurà d’acceptar la “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a la Marxa.
 3. Per recollir el dorsal a una tercera persona, serà necessari portar una fotocopia del document identificatiu i de la llicència federativa així com una autorització de recollida signada per l’interessat.
 4. En cap cas es lliuraran dorsals que no corresponguin amb l’interessat. La revenda dels drets d’inscripció i la conseqüent participació amb el dorsal d’una altra persona pot tenir penalitzacions tant pel venedor com pel comprador i la possibilitat d’exercir accions contra els dos.

Article 7: CONTROLS HORARIS I TANCAMENTS DE PAS

a. Al recorregut es situaran aquests punts de control amb horaris màxims de pas:

LOCALITZACIO

KM.

HORA

Avituallament de Guardiola de Berguedà

50,7

10:45

Gósol. Cruilla B-400

74,6

12:30

Avituallament de Tuixent

95,3

13:45

b. L’hora de tancament de la zona d’arribada serà a les 17:30 hores.

c. Si algun participant que hagi sobrepassat el temps de pas horari, vol continuar per l’itinerari de la marxa, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l’Organitzador el considerarà fora de la marxa i no podrà donar-li serveis com avituallament, assistència mecànica ni sanitària i, per tant, eximeix l’Organitzador de qualsevol reclamació referida a aquesta qüestió.

Article 8: AVITUALLAMENTS

a. Al llarg del recorregut es situaran els següents punts d’avituallament:

LA RUTA MINERA

TIPUS D’AVITUALLAMENT

LOCALITZACIÓ

KM.

Sòlid/líquid complet

Guardiola de Berguedà

50,7

Sòlid/líquid complet

Coll de Pradell 67,8

Sòlid/líquid complet

Tuixent

95,3

Sòlid/líquid complet

Sant Llorenç de Morunys

122,4

LA PEDRAFORCA

TIPUS D’AVITUALLAMENT

LOCALITZACIÓ

KM.

Sòlid/líquid complet

Alt de Maçaners

29,1

Sòlid/líquid complet

Tuixent 56,9

Sòlid/líquid complet

Sant Llorenç de Morunys

83,9

b. Al final de la Marxa i fins a les 18:00 hores hi haurà un avituallament final per a tots els participants.

c. Per avituallar-se, els participants hauran d’aturar-se i passar per les zones habilitades a tal fi. L’Organitzador té expressament prohibit oferir menjar i begudes fora d’aquestes zones i a ciclistes en moviment damunt de la bicicleta.

d. Els participants hauran de dipositar les deixalles en les zones habilitades als avituallaments. Llençar brossa fora d’aquestes zones serà penalitzat.

e. L’Organitzador no donarà avituallament a tots els ciclistes que no estiguin identificats com a participants a la marxa.

Article 9: SERVEIS PRE I POST MARXA

 1. Existirà un àrea d’aparcament de vehicles degudament senyalitzada a les zones indicades oberta a partir de les 06:00 hores.
 2. Abans de la marxa, a la zona de recollida de dorsals, hi haurà lavabos degudament senyalitzats.
 3. En acabar la marxa, els cicloturistes tindran disponibles vestuaris i dutxes i un avituallament final.

Article 10: PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA

 1. Hi haurà presència de vehicles i personal de protecció oficial com ara Mossos d’Esquadra i Policia Local.
 2. Aquests cossos podran estar recolzats per personal de Protecció Civil.
 3. També estaran presents altres vehicles i personal de l’Organitzador convenientment identificats, ambulàncies, cotxe escombra, assistències, etc.
 4. S’oferirà assistència mecànica per avaries de consideració. La mà d’obra serà gratuïta, però el preu del material instal·lat correrà per part del ciclista.
 5. L’Organitzador també posarà cartells indicatius, senyalitzacions, fletxes i personal voluntari degudament identificat als llocs que cregui adients i/o li sigui possible. S’entén que són una ajuda merament informativa i no una condició obligatòria. Per tant, el cicloturista exonera a l’Organitzador dels elements que no hagin estat ben situats i declina efectuar qualsevol acció legal contra l’Organitzador i accepta que es responsabilitat únicament d’ell acomplir les normes de trànsit, vetllant per la seva pròpia seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública.
 6. L’Organitzador prestarà l’assistència que li sigui possible, limitant-se posteriorment a tramitar l’informe corresponent a la Mutualitat o companyia d’assegurances de la cobertura de la llicència federativa o la llicència de dia. Igualment, declina tota responsabilitat per la pèrdua o deteriorament d’objectes personals durant la marxa, ja sigui per robatori o per altres circumstàncies. El participant, pel sol fet de participar, declina efectuar qualsevol acció legal contra l’Organització.
 7. Tots els participants de La Marxa, pel fet d’estar en possessió de la seva corresponent llicència federativa o llicència de dia, estan coberts tant amb assistència mèdica com responsabilitat civil. En el cas dels posseïdors majors de 16 anys de la llicència federativa expedida per la FCC, la pòlissa d’assistència mèdica número 16FD0007 de la companyia AYAX (Lloyd’s) garanteix la cobertura d’accidents i la pòlissa de responsabilitat civil número 8-5.581.609-W de la companyia Catalana Occidente garanteix la cobertura de responsabilitat civil pel que fa a danys personals, material i perjudicis consecutius. Pels usuaris de la llicència de dia expedida per la FCC, la pòlissa d’assistència mèdica número 16FD0007 de la companyia AYAX (Lloyd’s) garanteix la cobertura d’accidents i la pòlissa de responsabilitat civil número 8-5.581.609-W de la companyia Catalana Occidente garanteix la cobertura de responsabilitat civil. A la web de la FCC, apartat “Documentació > Llicència” trobareu tota la informació referent als centres d’assistència i normes d’actuació en cas d’accident, així com informació detallada de cada pòlissa.

Article 11: OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT

 1. És obligatori l’ús del casc protector per part de tots els participants.
 2. El ciclista ha de portar el dorsal i/o placa identificatius ben visibles.
 3. S’han de respectar i acomplir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Vial i el Codi de Circulació vigent. El participant reconeix estar informat de que el ferm de les carreteres pot tenir deficiències, zones estretes i corbes perilloses, per la qual cosa l’Organitzador li demana extremar la prudència i el participant eximeix l’Organitzador per qualsevol incident o accident derivat de la seva participació a La Marxa.
 4. També s’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels llocs habilitats a tal efecte.
 5. Els participants han de passar per tots els controls inclosa la sortida.
 6. S’haurà de posar en contacte i comunicar a l’Organitzador en cas d’abandonament o accident als telèfons: 619 769 717 / 661 859 786
 7. No pot existir remolc ni assistència per part de vehicles aliens a l’Organitzador.
 8. El ciclista haurà d’acceptar el document “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a La Marxa. En el cas de les inscripcions realitzades telemàticament, aquest document és visible a l’hora de realitzar la inscripció i s’ha d’acceptar per poder finalitzar correctament el procés. Si no s’accepta en aquest moment, s’haurà de signar en el moment de recollir el dorsal abans de la sortida.
 9. El participant, a l’inscriure’s a La Marxa, accepta tots els punts del present reglament. L’incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica.

Article 12: DRETS DE L’ORGANITZADOR

 1. L’Organitzador prestarà l’assistència que li sigui possible en cas d’accident del participant posant en disposició els serveis mèdics presents a la Marxa. L’Organitzador no es farà responsable dels possibles deutes que pugui contreure durant la Marxa.
 2. L’Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels avituallaments, recorregut, trofeus, etc. EL personal de protecció oficial i/o Servei Catal’à de Trànsit es reserva el dret de modificar qüestions relatives al recorregut quan existeixin raons que justifiquin aquests canvis, informant l’Organitzador dels mateixos a tots els participants a la Marxa, ja sigui pels serveis de megafonia i/o mitjançant senyalitzacions durant el recorregut.
 3. En qualsevol moment, l’Organitzador es reserva el dret de neutralitzar la marxa i de resoldre, sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el decurs de la mateixa.
 4. Si causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració de la marxa el dia indicat, l’Organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí lliurarà als participants el regal corresponent, en el cas de que l’Organitzador tingui previst lliurar regal, als cicloturistes presents. En la seva potestat està la possibilitat, però, d’ajornar la Marxa a una nova data si el calendari i/o les autoritats de Trànsit així ho permeten.
 5. L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a La Marxa.

Article 13: PENALITZACIONS

L’Organitzador adquireix el compromís davant la resta de participants a posar en coneixement de les autoritats als cicloturistes que no respectin el Reglament General de Circulació vigent. Tots aquells que no respectin les condicions, podran ser desqualificats de La Marxa. En particular es vigilaran aquestes accions:

 1. No respectar les indicacions de les autoritats i/o l’Organitzador.
 2. No passar pel control de sortida ni els controls intermedis.
 3. Embrutar o degradar l’itinerari o el seu entorn.
 4. Circular amb vehicle de recolzament.
 5. Comportar-se de manera que entorpeixi el normal desenvolupament de la marxa i vagi contra el reglament de la mateixa.

Article 14: DRET A LA IMATGE

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a

l’Organitzador de La Marxa a la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, dóna el seu acord per que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de La Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.

Article 15: LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.

En quant a la política de privacitat, l’Organitzador assegura al participant, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a Club Ciclista la Ruta Minera, al correu electrònic larutaminera@gmail.com, essent responsable del fitxer.

El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats necessàries per la correcta execució de la gestió i administració interna de l’Organitzador. Així mateix, el participant accepta que l’Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin a la marxa. L’acceptació del participant per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal i com disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.

Les dades personals de la inscripció, conjuntament amb el número de dorsal, estaran a disposició del Servei Català de Trànsit, i de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, als efectes de control i vigilància de la marxa ciclista, pel que fa sobretot al comportament no competitiu dels seus participants ja que la celebració d’aquests tipus d’activitats esportives és de forma compartida amb la resta d’usuaris de la via.

——————-
NOTA: Reglament redactat respectant el contingut de la totalitat d’articles propis del “Reglament particular de les marxes cicloturistes per la temporada 2017 de la Federació Catalana de Ciclisme”

ARTICLES PARTICULARS DE LA MARXA

 1. En cas que algun ciclista participi a la marxa amb un dorsal que no li correspongui l’Organització no es farà càrrec de la cobertura d’accidents i responsabilitat civil del participant en qüestió.
 2. La organització no es responsabilitzarà de qualsevol incidència ni oferirà cap cobertura als ciclistes que no disposin del dorsal corresponen per participar en l’edició vigent de la Marxa.
 3. Com que la marxa comptarà amb cronometratge mitjançant xip, els participants hauran de tenir en compte que no es donaran temps d’arribada a aquells participants que no passin per tots els punts de control, inclosa la sortida.
 4. L’organització es reserva el dret d’anul·lar la prova si no s’arriba a una quota mínima de participants o es produeix qualsevol incident aliè a l’organització que impossibiliti mantenir els nivells de qualitat de la prova. En aquest cas, l’organització es compromet a notificar als participants l’anul·lació de la marxa i a retornar-los l’import de la inscripció.
 5. És possible realitzar el canvi de participant per un altre abans de les 24.00h del dia 1 de juliol de 2017. Per realitzar el canvi caldrà enviar un email a info@larutaminera.org amb el mail de confirmació de la inscripció del participant inscrit i les dades del nou participant.Les condicions per a cada tipus de canvi són les següents:
 • Si l’inscrit està federat i el nou participant està federat: el canvi no té cap cost
 • Si l’inscrit no està federat i el nou participant no està federat: el canvi no té cap cost
 • Si l’inscrit està federat i el nou participant no està federat: El nou participant haurà de fer un ingrés de 8€ al compte corrent de Banc de Sabadell IBAN: ES64 0081 0065 1900 01857886. Club Ciclista la Ruta Minera. Els costos de transferència aniran a càrrec del nou participant. No es realitzarà el canvi de participant fins que l’ingrés es faci efectiu.
 • Si l’inscrit no està federat i el nou participant està federat: No es realitzarà la devolució dels 8€ de l’assegurança de dia.
 • En cap cas es realitzarà la devolució de la inscripció.